Tattoo team

Sutuvang Supplys Tattoo Team

Team (đội, nhóm) là một tập thể bao gồm những thành viên cùng làm việc. Sự hợp tác này nhằm mục đích vươn tới mục tiêu cùng theo đuổi hay một nhiệm vụ mà bản thân cùng chia sẻ trách...